H.H.第三世多杰羌佛藝術-詩詞歌賦欣賞-家居

H.H.第三世多杰羌佛藝術-詩詞歌賦欣賞-家居

家 居

華宮日月麗陽天,喜乘西風六月閑。

故朋來從叭聲望,始知暑氣已冬殘。

http://goo.gl/v1Rhbq

美國舊金山華藏寺:www.huazangsi.org

Leave a Reply